Facebook

Angående Expressens rapportering om Anna Lindhs minnesfond

2016-06-28 PRESSMEDDELANDE

Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfonds verksamhet omfattar den årliga utdelningen av Anna Lindh-priset och utåtriktad verksamhet som seminarier och föreläsningar för att bidra till en öppen och stimulerande samhällsdebatt kring de frågor som låg Anna Lindh varmt om hjärtat.

Sedan 2013 har insamlingen till Anna Lindhs minnesfond minskat och under ett antal år har kostnaderna överstigit stiftelsens intäkter. Till följd av detta har styrelsen inför 2016 vidtagit ett flertal åtgärder för att minska kostnader för fondens verksamhet och personal knuten till denna liksom kostnader för administration och lokaler.

För att allmänheten ska känna sig trygg med att såväl insamlade medel som andra intäkter används korrekt har Anna Lindhs minnesfonds räkenskaper varje år sedan grundandet granskats av såväl Svensk Insamlingskontroll som av en godkänd revisor.

Av dessa granskningar framgår att Anna Lindhs minnesfond sedan grundandeåret aldrig har använt mindre än 88 procent av intäkterna till ändamålsenlig verksamhet. I sammanhanget bör noteras att Svensk Insamlingskontrolls krav är att minst 75 procent av verksamhetsintäkterna används till ändamålsenlig verksamhet.