Facebook
DSC0499 2013 09 11 at 18 21 35ashrawi

Hanan Ashrawi
Fotograf: Ola Johansson