Facebook

STADGAR FÖR STIFTELSEN
ANNA LINDHS MINNESFOND

§ 1
Stiftelsens firma skall vara ”STIFTELSEN ANNA LINDHS MINNESFOND”.

§ 2
Stiftelsen skall ha till ändamål att genom bidrag till enskilda, i första hand barn, ungdomar och kvinnor, samt till organisationer, nationellt och internationellt verka mot alla former av våld, för demokrati och mänskliga rättigheter samt en hållbar utveckling för ett gott liv.

§ 3
Ledningen och förvaltningen av stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse som skall ha sitt säte i Stockholm och bestå av lägst tre och högst tolv ledamöter med högst lika många suppleanter.

Styrelsen må inom sig utse ett arbetsutskott för beredning av ärenden samt beslut i frågor rörande löpande förvaltning av stiftelsens angelägenheter.

Styrelsearvode skall ej utgå.

§ 4
För stiftelsen skall utses en revisor med en revisorssuppleant. Dessa skall vara auktoriserade eller godkända.

§ 5
Styrelse och revisor skall utses av stiftaren vid stiftelsens bildande för tiden till och med den 31 december 2003. För tiden därefter skall styrelse och revisor utses för perioder om tre år i taget av partistyrelsen för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti.

§ 6
Styrelsen skall utse en ledamot att vara ordförande.

§ 7
För löpande göromål såsom protokollföring, bokföring etc. äger styrelsen utse en sekreterare.

§ 8
För fullgörande av stiftelsens ändamål äger styrelsen använda såväl avkastning som kapital dock, såvitt avser kapitalet, endast ned till ett lägsta belopp om 100 000 kronor.

Styrelsens medel skall placeras på betryggande sätt.

§ 9
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner lämpligt och – i förekommande fall – när annan ledamot anhåller om det. Kallelse utsänds av ordföranden minst sju dagar före sammanträdet.

Stiftelsens firma skall tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen därtill förordnar.

§ 10
Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.

Styrelsen skall, senast fyra månader efter utgången av varje räkenskapsår, avge redogörelse för stiftelsens ekonomi och förvaltning under året. Redogörelsen skall genast tillställas stiftelsens revisor.

§ 11
Revisorn skall senast fyra veckor efter mottagandet av redogörelse enligt § 10 ovan avge revisionsberättelse. Berättelsen skall tillställas stiftelsens styrelse.

§ 12
Styrelsens protokoll, årsredogörelser, revisionsberättelser samt övriga handlingar rörande stiftelsen skall förvaras på betryggande sätt.

§ 13
Ändringar av dessa stadgar – utom såvitt angår § 2 om stiftelsens ändamål – må beslutas av styrelsen utan myndighets tillstånd. Sådant beslut är giltigt endast om samtliga styrelsens ledamöter biträder beslutet.